GDPR Policy

Övergripande policy för Kårbergs kulturförenings medlemsregister i syfte att följa datadirektiven i GDPR.

 • Ändamålsbegränsning:
  • Uppgifter som samlas in och sparas kommer bara att användas för att administrera medlemskapet. Detta inbegriper utskick om förnyat medlemskap, information från föreningen eller underlag till närvarolista vid evenemang.
 • Uppgiftsminimering:
  • Endast namn och adresser kommer att samlas in och sparas. Personnummer och telefonnummer eller andra uppgifter kommer inte att samlas in eller sparas.
 • Riktighet:
  • De sparade uppgifterna om medlemmar kontrolleras 1 gång per år i samband med medlemsförnyelse. Felaktiga uppgifter rättas till eller raderas.
 • Lagringsminimering:
  • De medlemmar som efter årlig förnyelse väljer att inte fortsätta medlemskapet raderas permanent från databasen. Sparade uppgifter får maximalt sparas 18 månader efter avlutat medlemskap. Ansvarig för databasen kontrollerar årligen samtliga medlemmars uppgifter samband med förnyelse.
 • Integritet och konfidentialitet:
  • Uppgifterna samlas i en databas som lagras på en USB-sticka. En backup av databasen förvaras av utsedd på säkert ställe. Förvaltare av databasen är ansvarig för att förvara USB-stickan på ett säkert ställe och inte göra kopior på innehållet eller låta obehöriga ta del av de lagrade uppgifterna. Samtliga styrelsemedlemmar anses behöriga och förvaltare.
  • Register över behandling förs enligt bilaga.
 • Information till medlemmar:
  • I samband med nytecknade av medlemskap informeras om denna policy antingen med utskrift av policyn eller hänvisning till publiceringslänk.
  • Anser medlemmen att föreningen brustit i sin behandling av medlemmens uppgifter kan denne klaga till IMY, Integritetsskyddsmyndigheten, https://www.imy.se.
  • Medlemmar är skyldiga att lämna uppgifter om namn och adress för att kunna erhålla medlemskap.
  • Om medlem begär så kommer alla lagrade uppgifter om medlemmen raderas och medlemskapet hävas.

Bilaga: Register över behandling

Datum:Datakontroll:Poster tillagda:Poster raderade:Signatur: