Kårbergs kulturförenings årsmöte onsdagen den 30 januari 2024

 1. Val av mötesordförande.

Christian Vargahed valdes till mötesordförande.

 • Val av mötessekreterare

Christer Pettersson valdes till mötessekreterare.

 • Val av två justerare tillika rösträknare.

Kent och Yvonne Lindberg valdes till justerare och tillika rösträknare.

 • Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning.

Det var mötets uppfattning att mötet utlysts i behörig ordning.

 • Verksamhetsberättelse.

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Christian Vargahed och godkändes av mötet.

 • Kassaredovisning för 2023.

Kassaredovisningen föredrogs av Christian Vargahed och godkändes av mötet.

 • Revisionsberättelse.

Revisionsberättelsen föredrogs av Anita Person och godkändes av mötet.

 • Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.

Mötet röstade enhälligt ja till frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 2023.

 • Beslut om medlemsavgiftens storlek.

Kerstin Henriksson informerade om att avgiften höjdes enligt beslut av årsmötet 2019 till 200: – för medlemmar och 300: – för familjer. På grund av pandemin har genomförandet inte trätt i kraft förrän 2024.

Diskussioner fördes angående familjeavgiften och hur detta redovisas i matrikeln (medlemsregistret).

 1. Val av ordförande kommande verksamhetsår.

Kerstin Henriksson valdes till ny ordförande för styrelsen.

 1. Val av styrelseledamöter.

Kent Lindberg, Yvonne Lindberg, Sven-Åke Henriksson valdes till nya styrelseledamöter. Lena Thorin, Maria Karlsson, Anette kvarstår i styrelsen.

 1. Val av två revisor samt suppleanter.

Anita Person, Irma Hjelt omvaldes till revisorer. Peter Johansson, Ingalill Härlin omvaldes till revisorssuppleanter.

 1. Val av valberedning.

Leif Sundström omvaldes och Christian Vargahed nyvaldes till valberedningen.

 1. Inkomna motioner.

Inga inkomna motioner.

 1. Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

 1. Avslutning.

Mötet avslutades av ordförande Christian Vargahed som tackade deltagarna för visat intresse.

Efter mötet diskuterades hur att nå ut med information. Hemsidan med blogg på svempa.se kommer att publicera samtliga protokoll. Mötesanteckningar från arbetsgruppen kommer att skyddas med lösenord så att bara arbetsgruppen har tillgång till dessa.

Styrelsens medlemmar kommer att presenteras på hemsidan svempa.se (kaarberg.hopto.org).

Det nämndes möjlighet att kontakta lokala tidningar etcetera.

Diskussioner om bidrag från kommunen, Mariedamm nämndes som exempel.

Vid protokollet. Christer Pettersson.

Justeras:

Kent Lindberg.                                          Yvonne Lindberg.

_________________________                 _________________________